W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
pl en

Przedstawicie innych podmiotów

Jeżeli jesteś przedstawicielem innych podmiotów

Przetwarzanie danych osobowych „przedstawicieli” (m.in. pracowników, osób reprezentujących dany podmiot/osobę, w tym pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu lub udzielania informacji, bądź wykonania określonych zadań) następujących podmiotów:
 • kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Spółki (m.in. inwestorów, generalnych wykonawców, zamawiających, zleceniodawców, usługobiorców, podwykonawców, zleceniobiorców, usługodawców, dostawców itp.),
 • jednostek organizacyjnych, osób prawnych/fizycznych lub innego rodzaju podmiotów współpracujących ze Spółką na innej podstawie niż umowa (m.in. dalsi podwykonawcy, poddostawcy, jednostki projektujące na zlecenie innych podmiotów niż Spółka, podmioty względem których Spółka pozostaje w relacji dalszego podwykonawstwa, użytkowników realizowanych przez Spółkę obiektów),
 • podmiotów z otoczenia biznesowego Spółki,
 • innego rodzaju podmiotów kontaktujących się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie,
oraz danych osobowych osób, będących korespondentami we własnej sprawie, innymi niż aktualni lub potencjalni kontrahenci.
 
1. Jeżeli jest Pani/Pan „przedstawicielem” lub osobą, o której mowa w niniejszym pkt III powyżej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa i prowadzeniu działalności gospodarczej, a to, w zależności od okoliczności danego przypadku, m.in. w celu: 
 • komunikacji oraz obsługi korespondencji, lub
 • nawiązania, bądź utrzymywania kontaktów dotyczących przedmiotu działalności Spółki, w tym m.in. uzyskiwania informacji o ofercie lub przekazywania informacji dotyczących Spółki, jej usług lub produktów, pozyskiwania lub udzielania referencji, nawiązania współpracy, marketingu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Spółki zapytania lub wnioski, utrzymywania relacji inwestorskich, czy też prowadzenia innego rodzaju korespondencji handlowej,
 • przedstawienia oferty lub zapytania ofertowego, bądź rozpatrzenia otrzymanej oferty lub zapytania ofertowego lub w inny sposób nawiązania współpracy lub odpowiedzi na wniosek o jej podjęcie,
 • dostarczania produktów i usług Spółki, wykonania naszych inwestycji budowlanych lub inwestycji realizowanych przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • zawarcia umowy oraz dokonania czynności poprzedzających jej zawarcie, takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów,
 • związanym z realizacją umowy zawartej z kontrahentem, w tym zgłaszania lub rozpatrywania reklamacji, świadczenia usług serwisowych,
 • obiegu dokumentów,
 • dokonania wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym administracji publicznej,
 • związanym z ochroną mienia lub ochroną życia i zdrowia osób wykonujących nasze inwestycje budowlane lub inwestycje realizowane przez nas lub z naszym udziałem, na zlecenie innych podmiotów,
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami.
2. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to pochodzą one od podmiotu, na rzecz którego Pani/Pan działa lub strony umowy zawartej ze Spółką, bądź też z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.
W przypadku pozyskania danych w inny sposób niż bezpośrednio od Pani/Pana, możemy  przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne i lokalizacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu), dane dotyczące miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, posiadanych uprawnień zawodowych, bądź też inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
3. Dane osobowe przetwarzane na postawie uzasadnionego interesu Spółki będziemy przechowywać do momentu jego ustania, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
4. Odbiorcami danych mogą być:
 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
 • nasi partnerzy biznesowi oraz spółki Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.;
 • inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, doradcy podatkowi, kancelarie prawne;
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami);
 • sądy i organy publiczne, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody,  prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 
8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
9.  Nie  przekazujemy  Pani/Pana  danych  poza  teren  UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.