pl en

Kandydat do pracy

Jeżeli aplikujesz do pracy w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w CV oraz innych dokumentach złożonych w związku z procesem  rekrutacji

informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frapol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000035090, NIP: 679-00-85-168. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować następujący sposób:

 • korespondencyjnie na adres: ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832       
 • przez e-mail:  sekretariat@frapol.com.pl
 • telefonicznie: (+48) 12 653 27 66    

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 • korespondencyjnie na adres: ul. Mierzeja Wiślana 8, Kraków 30-832       
 • przez e-mail: iodo@frapol.com.pl
 • telefonicznie: (+48) 12 653 27 66 w. 290;

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rekrutacji, w szczególności w złożonym CV i innych dokumentach złożonych w związku z procesem rekrutacji stanowi:

 • Art. 221 Kodeksu pracy,
 • Artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.: w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:

 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Art. 9 ust. 2 lit. a) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji u administratora oraz w celach wskazanych powyżej. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji przyszłych rekrutacji.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u administratora.

6. Odbiorcami danych są:

 • nasi pracownicy upoważnieni do prowadzenia procesów rekrutacyjnych i związanych z nimi procedur.
 • podmioty zewnętrzne realizujące na nasz wniosek i na podstawie umowy z nami proces wyszukiwania kandydatów do pracy,
 • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).

7. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z przerwaniem udziału w procesie rekrutacji.

8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

9. Pani/Pana dane zawarte w CV i innych dokumentach złożonych w związku z procesem  rekrutacji będą przechowywane, nie dłużej  niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane  będą przez okres 3 lat licząc od zakończenia rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez okresy wskazane powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. W zakresie w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, przy uwzględnieniu okresów przedawnienia roszczeń.

10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

11. Jest Pani/Pan uprawniony do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych

zgodnie z treścią RODO.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.