pl en

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki
Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A

§1
CEL REGULACJI

Kodeks etyki (dalej również „Kodeks”) przedstawia obowiązujące w Grupie Kapitałowej Instal Kraków S.A. (dalej również „Grupa Kapitałowa” lub „Grupa Instal Kraków”) wartości, zasady i zwyczaje dotyczące przestrzegania prawa i etyki w relacjach wewnętrznych oraz relacjach z klientami, w tym konsumentami, zamawiającymi, inwestorami (dalej łącznie „Klienci”), podwykonawcami, dostawcami i innymi kontrahentami (dalej łącznie „Partnerzy Biznesowi”) oraz akcjonariuszami i pozostałymi interesariuszami. Nadrzędnym celem niniejszej regulacji jest stworzenie ram systemu ograniczającego ryzyko wystąpienia naruszeń tych wartości, zasad i zwyczajów oraz określenie wytycznych etycznego postępowania w prowadzonej działalności. Spółki Grupy Kapitałowej, to jest spółka Instal Kraków S.A. i jej podmioty zależne, to jest Frapol Sp. z o.o., BTH Instalacje Sp. z o.o., chcą postępować zgodnie z normami i zasadami opartymi na wzorcach etycznych i budować reputację Grupy Instal Kraków, jako wiarygodnego i uczciwego partnera.


§2
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA


1. Obowiązek przestrzegania określonych w Kodeksie zasad postępowania oraz poszanowania wskazanych w nim fundamentalnych wartości, ciąży na każdym pracowniku, bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję. Każdy pracownik, zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym każdy członek zarządu, a także każdy członek rady nadzorczej (dalej zwani łącznie „Pracownikami”), jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem i do wypełniania swoich obowiązków, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych, zgodnie z przyjętymi w Grupie Instal Kraków standardami etycznymi.

2. Tam gdzie w Kodeksie mowa o zobowiązaniu lub deklaracji Grupy Kapitałowej lub spółki, bądź spółek Grupy Kapitałowej, oznacza to zobowiązanie lub deklarację wszystkich Pracowników.

§3
OBOWIĄZUJĄCE WARTOŚCI

Spółki Grupy Kapitałowej uznają za nadrzędne następujące wartości:
- prawość i uczciwość, rozumiane przede wszystkim jako bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa oraz postępowanie zgodnie z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami, w tym powstrzymywanie się i nietolerowanie zachowań o charakterze korupcyjnym,
- szacunek, rozumiany jako tolerancja wewnątrz organizacji, niedyskryminowanie, poszanowanie praw i godności człowieka, unikanie mobbingu i wszelkich form molestowania, wzajemna życzliwość i kultura osobista,
- zaufanie i wiarygodność, budowane poprzez dbałość o relacje z Klientami, Partnerami Biznesowymi i akcjonariuszami oraz pozostałymi interesariuszami, dotrzymywanie zobowiązań, najwyższą jakość produktów i usług oraz uczciwą i rzetelną reklamę, 
- odpowiedzialność, rozumiana jako troska o zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, zdrowie i życie ludzkie, środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne,
- lojalność, przejawiająca się we wzajemnym szacunku do pracy, rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków, dbałości o majątek, wizerunek i dobre imię Grupy Kapitałowej, nieujawnianiu jakichkolwiek informacji poufnych, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, unikaniu konfliktu interesów,
- współpraca i partnerstwo, rozumiane jako otwarta komunikacja i dialog pomiędzy Pracownikami, zespołami i spółkami Grupy Kapitałowej oraz jako praca zespołowa, oparta na wiedzy i doświadczeniu Pracowników o różnorodnych kompetencjach.


§4
ZASADY POSTĘPOWANIA


1. Spółki Grupy Kapitałowej zobowiązują przestrzegać przepisów prawa, własnych regulacji wewnętrznych oraz standardów etycznych określonych w Kodeksie, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pracownicy muszą w trakcie wywiązywania się ze swoich obowiązków postępować uczciwie i stosować do wskazanych poniżej zasad etyki biznesowej i osobistej, niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi Pracownikami Grupy Kapitałowej, czy z Klientami, Partnerami Biznesowymi lub pozostałymi interesariuszami, bądź innymi osobami trzecimi.
1) Przestrzegamy prawa.
Obowiązkiem każdego Pracownika jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa i unikanie wszelkich działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób uwikłać którąkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej, innych Pracowników lub Partnerów Biznesowych, w konflikt z prawem. Wykorzystywanie Pracowników lub składników majątku spółki do jakichkolwiek celów sprzecznych z prawem jest surowo zabronione.
2) Sprzeciwiamy się korupcji i łapownictwu.
W spółkach Grupy Kapitałowej zakazane jest każde postępowanie, które wyczerpuje znamiona korupcji lub łapownictwa. Grupa Kapitałowa nie akceptuje wręczania, obiecywania lub proponowania, a także przyjmowania lub żądania przez Pracowników niedozwolonej lub niewłaściwej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, w szczególności w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie prawa, niedopełnienie obowiązku lub przekroczenie uprawnień.
3) Szanujemy prawa człowieka.
Spółki Grupy Kapitałowej dążą do wyeliminowania ryzyka wystąpienia przypadków łamania praw człowieka, traktują prawa człowieka jako wartość podstawową w swojej działalności, przestrzegają standardów przyjętych przez społeczność międzynarodową, a określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz dokładają starań, aby szanować i promować prawa człowieka w swoich relacjach z Partnerami Biznesowymi i Klientami, równocześnie oczekując, aby prawa te były przestrzegane również przez te podmioty. Grupa Instal Kraków sprzeciwia się w szczególności jakiejkolwiek formie korzystania z przymusowej siły roboczej i niewolniczej oraz wspieraniu lub angażowaniu w wykorzystanie pracy dzieci. W swoich relacjach z Partnerami Biznesowymi wymaga współdziałania, w sposób zapewniający eliminację tego rodzaju nielegalnych zjawisk. 
4) Dbamy o bezpieczne środowisko pracy.
Bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników jest priorytetem Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Instal Kraków zapewniają swoim Pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, dążą do stałego podnoszenia świadomości Pracowników i minimalizacji ryzyka powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia. Pracownicy przestrzegają przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i wymagań w tym zakresie.
5) Tworzymy przyjazne środowisko pracy, przeciwdziałamy dyskryminacji i szanujemy różnorodność.
Spółki Grupy Kapitałowej tworzą przyjazne środowisko pracy, wolne od szykanowania i przemocy. Pracownicy odnoszą się do siebie z szacunkiem i przestrzegają zasad kultury osobistej. W Grupie Kapitałowej nie akceptuje się i nie toleruje postaw, czy zachowań godzących w dobra osobiste Pracowników, w tym zastraszania lub nękania, ani jakichkolwiek zachowań noszących cechy molestowania seksualnego lub mobbingu.
Obowiązuje zakaz dyskryminacji jakiegokolwiek Pracownika ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne lub narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną oraz inne aspekty różnorodności. Zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu, awansie i innych warunkach pracy. Każdy przełożony ma obowiązek dopilnowania, aby akty dyskryminacji nie miały miejsca. Wszystkie działania kadrowe i programy sponsorowane przez spółki Grupy Kapitałowej powinny być prowadzone bez jakichkolwiek aktów dyskryminacji.
Grupa Kapitałowa ceni i szanuje oraz postrzega jako zaletę różnorodność Pracowników, zwłaszcza w zakresie wieku, płci, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Na kadrze kierowniczej spoczywa obowiązek umiejętnego zarządzania zróżnicowanym zespołem i właściwego wykorzystania różnorodnych doświadczeń oraz wiedzy jego członków, w szczególności w celu jak najlepszego wykonania zadań i przezwyciężania trudności.
6) Zapewniamy odpowiednie warunki zatrudnienia.
Spółki Grupy Kapitałowej działają w pełnej zgodności z prawem w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy i innych świadczeń pracowników oraz dokładają starań aby stworzyć Pracownikom szanse rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Systemy wynagrodzeń i premiowania oparte są na zasadzie obiektywizmu, sprawiedliwości i ekwiwalentności oraz zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Świadczenia należne Pracownikom wypłacane są bez opóźnień.
7) Nie unikamy dialogu z partnerami społecznymi.
Grupa Kapitałowa szanuje prawo Pracowników do tworzenia związków zawodowych i członkostwa w tych związkach oraz pozostaje otwarta na prowadzenie w dobrej wierze konstruktywnego dialogu społecznego, na zasadach wzajemnego szacunku i zaufania.
8) Dzielimy się wiedzą i należycie komunikujemy.
Pracownicy dbają o właściwą komunikację wewnętrzną i zapewniają należyty przepływ informacji niezbędnych do wykonywania zadań i wywiązania się z obowiązków przez innych Pracowników lub pozostałe spółki Grupy Kapitałowej. 
9) Dbamy o wartości materialne i niematerialne Grupy Kapitałowej.
Wszyscy Pracownicy zobowiązani są dbać o majątek Grupy Kapitałowej, w tym o mienie powierzone, racjonalnie je wykorzystywać oraz oszczędnie gospodarować wyposażeniem i środkami pracy. Wszelkich czynności faktycznych i prawnych dokonują w granicach przyznanych uprawnień, odpowiedzialnie i nie narażając spółek Grupy Kapitałowej na straty finansowe lub marnotrawienie aktywów. Pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje, a wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach wykorzystywać do zwiększenia efektywności pracy oraz dzielić się nią z innymi Pracownikami.
Pracownicy zobowiązani są chronić informacje poufne uzyskane w związku z pracą w Grupie Kapitałowej przed dostępem osób nieuprawnionych, przestrzegać zasad związanych z ich zabezpieczeniem i wykorzystywać je wyłącznie w dozwolony sposób oraz stosować się do przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie. Wszelkie dane pozyskane lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań służbowych stanowią własność poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej i mogą być wykorzystywane wyłącznie w ich interesie. Każdy powinien kierować się dyskrecją i poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W relacjach zewnętrznych należy postępować w sposób chroniący dobre imię Grupy Kapitałowej i spółek wchodzących w jej skład. Komunikacja z mediami jest prowadzona wyłącznie przez upoważnione do tego osoby.
10) Unikamy konfliktu interesów.
Pracownicy spółek Grupy Kapitałowej unikają sytuacji mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów oraz budzących wątpliwości relacji z innymi pomiotami, z którymi dana spółka Grupy Kapitałowej podejmuje współpracę. W przypadku konfliktu pomiędzy interesem prywatnym, a interesem którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej, Pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność. Pracownicy kierują się zasadą lojalności wobec zatrudniającej go spółki oraz Grupy Kapitałowej i nie podejmują bez uzyskania wymaganej zgody działań wobec nich konkurencyjnych.
11) Troszczymy się o środowisko naturalne.
Spółki Grupy Kapitałowej szanują środowisko naturalne, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności oraz miejsca i rodzaju świadczonych usług, przestrzegają przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i wymagań w tym zakresie i tego samego wymagają od swoich Partnerów Biznesowych. Grupa Kapitałowa stara się używać materiałów i surowców jak najmniej szkodliwych dla środowiska naturalnego, wytwarzać jak najmniej odpadów, ograniczać emisję zanieczyszczeń oraz prowadzić działalność w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów.
12) Jesteśmy uczciwi w działaniach marketingowych.
Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą działania marketingowe w sposób zgodny z przepisami prawa i uczciwy, łącząc interes Grupy Kapitałowej i poszczególnych jej członków z interesem Klientów i innych interesariuszy Grupy Instal Kraków, w tym lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.
Reklama, niezależnie od jej przedmiotu, powinna być zgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, rzetelna i uczciwa, a działania promocyjne odpowiedzialne, wolne od zachowań nachalnych, wprowadzających w błąd lub ingerujących w sferę prywatności Klientów. Powinność etycznego działania obowiązuje nie tylko w zakresie promocji, lecz we wszystkich obszarach związanych z uruchamianiem instrumentów marketingowych, a dotyczących produktów Grupy Kapitałowej lub świadczonych przez nią usług, gwarancji, ceny, czy dystrybucji. 
13) Budujemy pozytywne relacje z Klientami w celu wypracowania zasłużonej, dobrej reputacji.
Celem Grupy Kapitałowej jest dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług, odpowiadających potrzebom Klienta i zapewniających ich satysfakcję. W relacjach z Klientami, spółki Grupy Instal Kraków działają zgodnie z przepisami prawa i zawartymi umowami, w szczególności należycie wykonując zaciągnięte zobowiązania, dotrzymując terminów i złożonych obietnic oraz dokładają starań, aby wyeliminować ryzyko konfliktu, a ewentualne spory rozstrzygać ugodowo. Klienci traktowani są z szacunkiem, jednakową starannością, życzliwością i kulturą osobistą. Pracownicy odpowiedzialnie i z należytą starannością reagują na zgłaszane przez Klientów problemy, potrzeby i wyrażane opinie, dbając o partnerskie relacje, oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy.
14) Szanujemy Partnerów Biznesowych i konkurentów.
Spółki Grupy Kapitałowej stosują uczciwe praktyki w stosunku do Partnerów Biznesowych oraz podmiotów prowadzących konkurencyjną działalność, prowadzą negocjacje w dobrej wierze, nie wykorzystują ewentualnej dominującej pozycji oraz dotrzymują zaciągniętych zobowiązań. Grupa Kapitałowa dokłada starań, aby jej Partnerzy Biznesowi znali i szanowali przyjęte przez nią wartości i zasady etyczne.
15) Troszczymy się o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi.
Grupa Kapitałowa kształtuje relacje z otoczeniem społecznym na zasadach zrozumienia i poszanowania wzajemnych potrzeb. W swojej działalności bierze pod uwagę interes i dobro społeczności lokalnych oraz w miarę swoich możliwości wspiera inicjatywy lokalne i rozwój kulturalny lub współpracuje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na korzyść tych społeczności. Spółki Grupy Kapitałowej szanują i popierają u swoich Pracowników postawę zaangażowania w problemy społeczne i środowiskowe.
16) Stosujemy dobre praktyki ładu korporacyjnego.
Spółka Instal Kraków S.A. stosuje się do zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. W stosunku do akcjonariuszy spółki Instal Kraków S.A., Grupa Kapitałowa prowadzi politykę uczciwego i rzetelnego informowania o bieżącej kondycji i buduje wzajemne relacje na zasadach transparentności, otwartości i zaufania. Informacje bieżące, poufne i okresowe podawane są do publicznej wiadomości terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółki zależne w należyty sposób, w tym zgodny z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej wewnętrznymi regulacjami, komunikują spółce dominującej wszelkie informacje wymagające publikacji, zapewniając jej możliwość wywiązania się z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
2. Kadra kierownicza każdego szczebla powinna swoją postawą dawać dobry przykład pozostałym Pracownikom i stanowić dla nich wzór do naśladowania.
3. Postanowienia Kodeksu opisują w sposób ogólny i podstawowy zasady postępowania w różnych obszarach działalności zawodowej, określając ramy zachowań i stanowiąc narzędzie wspierające realizację zadań w sposób zgodny z normami etycznymi i przepisami prawa oraz budowę wizerunku Grupy Kapitałowej jako wiarygodnego i uczciwego pracodawcy, partnera biznesowego i członka lokalnej społeczności. Nie zwalnia to Pracowników z obowiązku samodzielnej oceny, czy dane postępowanie odpowiada przyjętym standardom i wyznawanym wartościom etycznym. Wybierając właściwą drogę postepowania należy również kierować się zdrowym rozsądkiem i obiektywnym osądem. 
4. Poszczególne kwestie mogą zostać szczegółowo uregulowane w szczegółowych politykach spółek Grupy Kapitałowej.


§5
INSTYTUCJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. W każdej spółce Grupy Kapitałowej powołany jest dedykowany zagadnieniom etycznym zespół, odpowiedzialny między innymi za planowanie i koordynację działań w tym obszarze, wyjaśnianie wątpliwości, monitorowanie nowych zaleceń i wymogów branżowych, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawie zgłaszanych lub wykrytych naruszeń Kodeksu, zwany Zespołem ds. Etyki.
2. Za zarządzanie kwestiami etycznymi w spółkach Grupy Kapitałowej odpowiadają dyrektorzy pionów organizacyjnych oraz Zespoły ds. Etyki.
3. Pracownicy zgłaszają zdarzenia lub zachowania stanowiące naruszenie przyjętych w Grupie Kapitałowej norm i standardów etycznych bezpośredniemu przełożonemu lub przełożonemu wyższego szczebla, bądź do właściwego Zespołu ds. Etyki, który każde pytanie lub zgłoszenie traktuje z należytą dyskrecją, starannością i obiektywizmem.
4. Zgłoszenia do Zespołu ds. Etyki można dokonać poprzez:
- bezpośrednie spotkanie z członkiem (-ami) danego Zespołu ds. Etyki, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca,
- przesłanie wiadomości email na dedykowany adres (do skrzynki mają dostęp wyłącznie członkowie danego Zespołu ds. Etyki),
- skierowanie pisma do danego Zespołu ds. Etyki.
5. Zespół ds. Etyki informuje Zarząd danej spółki lub właściwego dyrektora pionowego lub odpowiedniego przełożonego niższego szczebla, w zależności od przypadku, o potrzebie podjęcia działań naprawczych lub konieczności wyciągnięcia konsekwencji wobec Pracownika.
6. Nieprzestrzeganie zasad etycznego postępowania grozi konsekwencjami o charakterze porządkowym i dyscyplinarnym, z ewentualnym rozwiązaniem umowy łączącej Pracownika ze spółką Grupy Instal Kraków włącznie, a w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialnością karną.

§6
PUBLIKACJA, ZAPEWNIENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ KODEKSU I SZKOLENIA


1. Treść Kodeksu podaje się do wiadomości Pracowników i zapewnia do niego stały dostęp za pośrednictwem między innymi wewnętrznych systemów komputerowych, a w odniesieniu do Pracowników, których charakter pracy nie wiąże się z dostępem do komputera, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego kierowniczego szczebla. Osoby zawierające pierwszą umowę dotyczącą zatrudnienia w spółce Grupy Kapitałowej są zaznajamiane z treścią Kodeksu przez Pracownika działu kadr. Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z Kodeksem odpowiednio, poprzez zatwierdzenie w sposób wymagany przez dany system komputerowy, albo w przypadku osób nie mających w miejscu pracy dostępu do komputera lub osób nowozatrudnionych, przez złożenie podpisu pod oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik do Kodeksu. Oświadczenia pisemne dołączane są do akt osobowych Pracowników, przechowywanych w dziale kadr.
2. Grupa Kapitałowa dąży do ciągłego podnoszenia świadomości Pracowników w zakresie niepożądanych lub oczekiwanych zachowań w celu zapewnienia przestrzegania Kodeksu i krzewienia kultury poszanowania objętych nim standardów. Zespoły ds. Etyki organizują w spółkach Grupy Kapitałowej coroczne szkolenia dotyczące Kodeksu oraz obowiązujących zasad. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów lub e-learningu (np. prezentacje, opracowania), czy też systemu pytań i odpowiedzi opracowanego przez Zespół ds. Etyki. 

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.