W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
pl en

Informacja o Zapytaniu Ofertowym nr 1/05/2017

Informacja o Zapytaniu Ofertowym nr 1/05/2017

Informujemy, że Frapol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wystosowała Zapytanie Ofertowe nr 1/05/2017 z dnia 06.05.2017 r. na „Dostawę centrum gnącego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.” w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie zintegrowanego systemu umożliwiającego precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych w celu spełnienia wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (nZEB).”

Niniejsza informacja stanowi tylko wyciąg najistotniejszych postanowień Zapytania Ofertowego. Pełna treść Zapytania oraz jego załączników dostępna jest do pobrania w załączonych do niniejszej informacji plikach.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2017 r.  przy czym termin ten upływa wraz z końcem ostatniego dnia.

Warunki zamówienia

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje  dostarczenie, zmontowanie wraz z pierwszym uruchomieniem oraz wydanie Zamawiającemu centrum gnącego oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny a także serwisowanie w okresie gwarancji. Zakup przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowany w formie leasingu. Centrum gnące powinno być zgodne z  następującą specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego:

1.1.1 realizacja gięć dla grubości powyżej 3 mm np. gięcie 265 N/mm2 (- 90°) 3.50 mm;
1.1.2 w pełni automatyczna obróbka z każdej z 4 stron formatki blachy (w tym automatyczny obrót formatki blachy z wykorzystaniem chwytaka/ stempla / ramienia maszyny);
1.1.3 uzyskanie szerokiego spektrum kształtów obrabianego detalu Centrum gnące powinno posiadać następujące cechy:

 • numeryczną kontrolę punktów referencyjnych na obydwu osiach;
 • automatyczne ustawienie punktów referencyjnych,
 • zdolność do produkcji pierwszego gięcia pod kątem 180 stopni (równe i negatywne bezpieczne krawędzie),
 • zdolność zaprogramowania schodzenia górnego dociskacza od 0 do 165 mm w celu, aby uzyskać np. otwartą bezpieczną krawędź,
 • maksymalna ilość gięć na każdej stronie: dowolna,
 • możliwość zrobienia obydwu gięć do góry i do dołu, ale ostatnie gięcie na każdej stronie musi być wykonane do góry,
 • możliwość gięcia uprzednio pomalowanych arkuszy lub powlekanej blachy nierdzewnej (jednakże, jakość detali musi być weryfikowana w zależności od aplikacji),
 • zwiększoną oszczędność energii dzięki zastosowaniu elektronicznie sterowanej pompy zdolnej do optymalizacji wydajności hydraulicznego obiegu według potrzeb systemu,
 • interpolacyjne ruchy stempli podczas zginania, aby zredukować możliwość pozostawiania śladów na arkuszu, kalkulowanego na podstawie właściwości materiału arkusza,
 • co najmniej skokowy obrót o 90O, 180O i 270O,
 • górny dociskacz wyposażony w lewy i prawy segment końcowy, które pozwalają na produkcję dwóch różnych długości gięć w ciągu tego samego cyklu, bez interwencji operatora,
 • powierzchnię stołu pracy wyposażoną we wkładki kołowe z plastikowymi szczotkami (bądź równoważne), co pozwoli panelom łatwo się poruszać bez uszkodzeń powierzchni i przy redukcji poziomu hałasu podczas produkcji,
 • hermetycznie izolowaną szafę elektryczną dostarczoną z automatycznym urządzeniem sterującym wentylacją i wewnętrzną kontrolą temperatury,
 • możliwość programowania bezpośrednio na maszynie, bez konieczności przerywania cyklu roboczego,
 • graficzną diagnostykę na monitorze, w realnym czasie, pozwalającą wykryć i zlokalizować błędy. Jeżeli błąd jest wykryty maszyna musi się  zatrzymać i podać operatorowi konieczne informacje, aby znaleźć i zlokalizować urządzenie, które go wytwarza, pozwalając aby problem był szybko i skutecznie rozwiązany,
 • automatyczną wymianę narzędzi z magazynu narzędzi stanowiącego integralną część maszyny – przy czym szybkość wymiany narzędzia z magazynu musi być niższa niż 260 sekund,
 • maszyna oparta na serwomechanizmach,
 • system badania plastyczności giętego materiału, który pozwala na określenie optymalnych parametrów gięcia;

1.1.4 Centrum gnące powinno posiadać następujące parametry (minimalne wymagane):

 • długość podawanego arkusza: 2495 mm,
 • szerokość podawanego arkusza: 1600 mm,
 • przekątna podawanego arkusza: 2500 mm,
 • długość gięcia: 2180 mm,
 • wysokość panelu: 165 mm;

1.1.5 Centrum gnące powinno być wyposażone w rozwinięty system sterowania, w skład którego wchodzi m.in.:

 • oprogramowanie do zarządzania maszyną i procesem produkcji, które składa się na zestaw pakietów oprogramowania zintegrowanych w sterowniku, które poprzez środowisko graficzne umożliwiają obsługę, zarządzanie i nadzór nad procesem, przekazując wszystkie niezbędne informacje,
 • konsola główna pozwalająca na intuicyjną obsługę poszczególnych czynności,
 • układ graficzny typu „drzewo”,
 • możliwość edycji i modyfikowania programów,
 • półautomatyczne poruszanie częściami systemu,
 • aplikacja służąca do ustalania zakresu dziennej produkcji, umożliwiająca stworzenie sekwencji programów, która pozwala na ustalanie i modyfikowanie kolejki programów bez konieczności oczekiwania na zakończenie aktualnego procesu,
 • możliwość przerwania produkcji w dowolnym momencie i ponownie rozpoczęcia od punktu zatrzymania,
 • możliwość pobierania modelu z pliku *.dxf,
 • oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na interaktywne przeglądanie dokumentacji w technologii sieciowej "web" (zdjęcia, odnośniki, numery katalogowe części i możliwość filtrowania danych);

1.1.6 Maksymalne zużycie energii elektrycznej w pracy ciągłej przez centrum gnące nie może przekroczyć 5,5 kWh.

 1. 2 Maszyna powinna posiadać certyfikat CE potwierdzający jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami wynikającymi z tzw. „dyrektyw nowego podejścia” oraz kartę katalogową.
 2. 3 Ilekroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania gwarantujące parametry nie gorsze, niż określono w ww. dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego maszyna spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
 1. Kod CPV

42638000-7             Centra obróbkowe do obróbki metalu

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca składający ofertę gwarantuje gotowość do dostarczenia, zmontowania i uruchomienia maszyny w terminie 60 dni od dnia upublicznienia Zapytania.

Kompletny przedmiot zamówienia powinien być dostarczony, zmontowany (wraz z pierwszym uruchomieniem) i wydany Zamawiającemu a personel Zamawiającego przeszkolony w zakresie obsługi maszyny - nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu.

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
 1. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 2. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. 3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie zgodnie z pkt 32.1. lit. a Zapytania.

Warunki umowy w sprawie zamówienia

 1. 1 Przedmiot i forma umowy

5.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zmontowania wraz z pierwszym uruchomieniem i wydania Zamawiającemu centrum gnącego spełniającego wymagania określone w Zapytaniu i załącznikach do niego a także przeszkolenia personelu Zamawiającego zakresie obsługi maszyny i jej serwisowania w okresie gwarancji jakości na zasadach i warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 1/05/2017 i złożonej ofercie.

5.1.2 Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.1.3 Umowa zostanie zawarta pod zawieszającym warunkiem nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu w terminie do dnia 05.07.2017 r. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę/porozumienie celem nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę).

5.1.4 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi o zawarciu umowy.

5.2 Warunki dostawy

​5.2.1 Dostarczona maszyna winna stanowić własność wykonawcy, być wolna od wad, w szczególności nie może być obciążona prawami osób trzecich, powinna być fabrycznie nowa, nie powystawowa, kompletna i w pełni sprawna, tj. powinna znajdować się w stanie umożliwiającym jej użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jej przeznaczeniem z chwilą uruchomienia.

5.2.2 Kompletny przedmiot umowy powinien być dostarczony, zmontowany (wraz z pierwszym uruchomieniem) i wydany Zamawiającemu a personel Zamawiającego przeszkolony w zakresie obsługi maszyny - nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) oraz zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Finansującym (Leasingodawcą) umowy leasingu.

5.2.3 Wykonawca składający ofertę gwarantuje gotowość do dostarczenia, zmontowania i uruchomienia maszyny w terminie 60 dni od dnia upublicznienia Zapytania.

5.2.4 Korzyści i ciężary związane z dostarczanym centrum gnącego oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą z chwilą wydania maszyny potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

5.2.5 Wykonanie całego przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem końcowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do wykonanego przedmiotu zamówienia.

5.3 Obowiązki wykonawcy
5.3.1 ​Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

 • dostarczenia maszyny do siedziby Zamawiającego, montażu, instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem oraz wydania Zamawiającemu maszyny wraz z niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania maszyną i procesem produkcji na nośniku CD, DVD lub pendrive. Zamawiający udostępni wykonawcy miejsce do skompletowania oraz przeprowadzenia rozruchów i testów maszyny;
 • udzielenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji w zakresie korzystania na dostarczonym urządzeniu z oprogramowania do zarządzania maszyną i procesem produkcji, do jego aktualizacji, naprawy, serwisowania oraz wykonywania kopii zapasowych,
 • wydania Zamawiającemu wraz z maszyną wszelkich dokumentów, w tym w szczególności: instrukcji niezbędnych do prawidłowego użytkowania maszyny, karty katalogowej, dokumentów dopuszczających maszynę  do użytkowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym, atestów, certyfikatów, w tym certyfikatu CE potwierdzającego zgodność maszyny z zasadniczymi wymaganiami wynikającymi z tzw. „dyrektyw nowego podejścia”, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa;
 • przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, instruktażu obsługi centrum gnącego dla personelu Zamawiającego;

5.3.2 Koszty związane z wykonaniem obowiązków określonych w pkt powyżej ponosi Wykonawca.

5.3.3 Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.

5.4 Rozliczenia
​5.4.1 Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Finansującego (Leasingodawcę).

5 Gwarancja jakości i rękojmia za wady
​5.5.1 Wykonawca udzieli w ramach zaoferowanej ceny gwarancji jakości na dostarczoną maszynę i jej elementy, obejmującej co najmniej zobowiązanie wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej maszyny lub jej elementu lub do nieodpłatnego dostarczenia maszyny lub jej elementu wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji jakości.

5.5.2 Termin obowiązywania gwarancji jakości: zgodnie z ofertą wykonawcy, nie mniej niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

5.5.3 Zamawiający wymaga, aby czas reakcji rozumiany jako czas, w którym wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii urządzenia lub jego elementu, wynosił nie więcej niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

5.5.4 Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewniał dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych dla dostarczonej maszyny w okresie 5 lat od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

5.5.5 W ramach gwarancji jakości wykonawca będzie dokonywał przeglądów okresowych obejmujących bezpłatny dojazd i robociznę, w ilości co najmniej 1 przegląd okresowy na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta, w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i wykonawcę. Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych.

5.5.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości ograniczenia przez wykonawcę odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

5.5.7 Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca zobowiązany jest wydać wraz z maszyną, dokument gwarancji producenta. Brak dostarczenia przedmiotowego dokumentu nie powoduje wyłączenia obowiązków w nim określonych.

5.6 Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy na następujących warunkach:

 1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw;
 2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw;
 3. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 4. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
 5. dla nabycia praw i obowiązków do przedmiotu zamówienia przez Finansującego (Leasingodawcę) dopuszcza się możliwość zmiany strony umowy po stronie nabywcy maszyny oraz sposobu rozliczeń;
 6. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
 7. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
 8. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 • charakterze od nich niezależnym,
 • którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy,
 • którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 • której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.

Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi i Wytycznymi programowymi oraz umową o dofinansowanie projektu.

Wskazane w pkt 23.1. i 23.2. Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

6. Warunki udziału w postępowaniu

6.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wszystkie następujące warunki w zakresie:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

6.2 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń.

6.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu łącznie.

7. Wykluczenie z udziału w postępowaniu

7.1 Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:

 1. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 1.   otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku;
 2. nie wykazał poprzez oświadczenie, że spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 25.1 Zapytania.

7.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z przyczyn określonych w pkt 26.1. Zapytania.

7.3 Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

Badanie i ocena ofert

8. Kryteria oceny ofert

8.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryteria i przypisane im wagi:

Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto (K1)

Waga kryterium 1: 90% 

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 1 - Cena ofertowa brutto  (K1) obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

P(K1)= (Cena ofertowa brutto oferty z najniższą ceną/ Cena ofertowa brutto oferty badanej) x 100 pkt x 90%

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 1 – Cena ofertowa brutto (K1) wynosi 90 punktów.

Kryterium 2 -  Okres gwarancji jakości (K2)

Waga kryterium 2: 10%

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2), obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:

P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 10%

- z zastrzeżeniem następujących zasad:

 • początek okresu gwarancji jakości: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
 • najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 12 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, zostanie odrzucona zgodnie z pkt 32.1. lit. a Zapytania;
 • najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 24 miesiące;
 • warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania – Istotne warunki umowy;
 • na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.

 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości (K2) wynosi 10 punktów.

8.2 Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:

P= P(K1) + P(K2)

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów.

8.3 W przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty najkorzystniejsze przedstawiające taki sam bilans kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 33.1. Zapytania, Zamawiający wybierze ofertę, która jest najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat tj. przedstawiającą najniższe średnie zużycie energii elektrycznej przez centrum gnące w pracy ciągłej wyrażone w kWh.

Załącznik nr 1 do Zapytania nr 01.05.2017

Załącznik nr 2 do Zapytania nr 01.05.2017

Załącznik nr 3 do Zapytania nr 01.05.2017

Załącznik nr 4 do Zapytania nr 01.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 01.05.2017

  © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.