W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
pl en

Aktualności 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016

2016-08-16
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016
W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Frapol Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przeprowadzenie podwykonawstwa prac badawczych niezbędnych do realizacji Projektu w następującym zakresie:
1. Badanie silników spalinowych zasilanych metanem
2. Adaptacja silników spalinowych zasilanych metanem do zastosowań przemysłowych
3. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem trwałości
4. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem obsługi serwisowej
5. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem emisji zanieczyszczeń
6. Opracowanie raportu z badań
Kody CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis Projektu oraz przedmiotu badań dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz może zostać przesłany na prośbę Oferenta drogą elektroniczną.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana przez wykonawcę.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena za całkowity zakres badań (100 %).
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowity zakres badań” będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:
Pi=Cmin/Ci x 100.
Podane wartości oznaczają:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.
Ci - cena całkowita oferty nr „i”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferta powinna być ważna do dnia 31 grudnia 2016 r.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres fss@frapol.com.pl, osobiście w siedzibie Spółki, bądź drogą pocztową na adres: Frapol Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków,
Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Witek pod numerem telefonu 12 653 27 66 w.288 oraz adresem e-mail: fss@frapol.com.pl

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Frapol Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przeprowadzenie podwykonawstwa prac badawczych niezbędnych do realizacji Projektu w następującym zakresie:

1. Badanie silników spalinowych zasilanych metanem

2. Adaptacja silników spalinowych zasilanych metanem do zastosowań przemysłowych

3. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem trwałości

4. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem obsługi serwisowej

5. Optymalizacja silników zasilanych metanem pod kątem emisji zanieczyszczeń

6. Opracowanie raportu z badań


Kody CPV:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Szczegółowy zakres ww. prac zostanie uzgodniony z Wykonawcą w toku dalszych ustaleń po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis Projektu oraz przedmiotu badań dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz może zostać przesłany na prośbę Oferenta drogą elektroniczną.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.


Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana przez wykonawcę.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena za całkowity zakres badań (100 %).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowity zakres badań” będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru:

Pi=Cmin/Ci x 100.

Podane wartości oznaczają:

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”.

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów.

Ci - cena całkowita oferty nr „i”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferta powinna być ważna do dnia 31 grudnia 2016 r.

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres fss@frapol.com.pl, osobiście w siedzibie Spółki, bądź drogą pocztową na adres: Frapol Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 8, 30-832 Kraków,


Termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.


Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Witek pod numerem telefonu 12 653 27 66 w.288 oraz adresem e-mail: fss@frapol.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016

załącznik nr 1


© 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.